Przedmiot działania i kompetencje


Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego które inwestor składa przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

 • kat. V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kat. IX - budynki kultury nauki i oświaty;
 • kat. X - budynki kultu religijnego;3.
 • kat. XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • kat. XII - budynki administracji publicznej;
 • kat. XIII - pozostałe budynki mieszkalne;
 • kat. XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kat. XV - budynki sportu i rekreacji;
 • kat. XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
 • kat. XVII - budynki handlu gastronomii i usług, z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie;
 • kat. XVIII - budynki przemysłowe, z wyjątkiem obiektów magazynowych;
 • kat. XX - stacje paliw;
 • kat. XXII - składowiska odpadów;
 • kat. XXIV - obiekty gospodarki wodnej, z wyjątkiem stawów rybnych;
 • kat. XXVII - budowle hydrotechniczne, piętrzące, upustowe i regulacyjne, z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych;
 • kat. XXVIII - obiekty mostowe, drogowe i kolejowe;
 • kat. XXIX - wolno-stojące kominy i maszty.

4. Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku

1. do obiektów budowlanych na budowę, których jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji dołączając:

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o występujących nieistotnych zmianach (potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego), o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, o zastosowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych;
 • zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania oraz o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna);
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • dokumentację sporządzaną przez uprawnionego geodetę zawierającą: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projekt;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • oryginał dziennika budowy;

2. dla obiektu budowlanego lub budynku na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o występujących nieistotnych zmianach (potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego), o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, o zastosowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych;
 • zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania oraz o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna);
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • dokumentację sporządzaną przez uprawnionego geodetę zawierającą: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projekt;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • oryginał dziennika budowy;

3. inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

5. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

6. Udzielanie odpowiedzi na proponowane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

7. Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.


Kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


1. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

2. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót wykonanych:

 • bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia
 • w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska
 • w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach

3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

4. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanych lub wykończonych obiektów budowlanych.

6. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.

7. Nakazywanie opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.

9. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.

10. Wnioskowanie o wszczęcie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

 • działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • postępowaniami administracyjnymi;
 • postępowaniami egzekucyjnymi;
 • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych;
 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej;
 • obsługą prawną Inspektoratu;
 • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

 • do obiektu budowlanego,
 • na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie. Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500,00zł.


Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 24.05.2022, 15:01
Dokument oglądany razy: 2 281
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 24.05.2022